PSR1, Điện trở nhạy sáng Greystone PSR1, Greystone Vietnam

PSR1, Greystone PSR1, Điện trở nhạy sáng Greystone PSR1, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Mã hàng: PSR-1-T-E
Light sensor (resistive output)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

dbk-5/Sender/M30/K1, Cảm biến phát hiện tấm kép Microsonic dbk-5/Sender/M30/K1, Microsonic Vietnam

dbk-5/Sender/M30/K1, Microsonic dbk-5/Sender/M30/K1, Cảm biến phát hiện tấm kép Microsonic dbk-5/Sender/M30/K1, Microsonic Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Microsonic tại Việt Nam

archiv sensor
phased-out model
Mã hàng: dbk-5/Sender/M30/K1

THÊM VÀO GIỎ HÀNG