HMT330 3G0A001BCAC100A01AACAA1, Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ Vaisala HMT330 3G0A001BCAC100A01AACAA1, Vaisala Vietnam

HMT330 3G0A001BCAC100A01AACAA1, Vaisala HMT330 3G0A001BCAC100A01AACAA1, Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ Vaisala HMT330 3G0A001BCAC100A01AACAA1, Vaisala Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Vaisala tại Việt Nam

HMT330 – 3G0A001BCAC100A01AACAA1. Humidity(RH) & Temperature(T) Transmitter for. General Use c/w. - 10 m Cable Length, +80°C. - No Display

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BES01U2, Cảm biến tiệm cận Balluff BES01U2, Balluff Vietnam

BES01U2, Balluff BES01U2, Cảm biến tiệm cận Balluff BES01U2, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

Inductive standard sensors with preferred types
BES01U2
Typecode: BES Q08ZC-PSC20B-S49G

THÊM VÀO GIỎ HÀNG