GPB01A30, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB01A30, Greystone Vietnam

GPB01A30, Greystone GPB01A30, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB01A30, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Máy phát áp suất Gage GPB01A30
Gage Pressure Transmitter, 0 to 5, 10, 25, and 50 PSI ranges, Armoured Cable, 3M (10')

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

GPB02S15, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB02S15, Greystone Vietnam

GPB02S15, Greystone GPB02S15, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB02S15, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Máy phát áp suất Gage GPB02S15
Gage Pressure Transmitter, 0 to 10, 20, 50, and 100 PSI ranges, FT-6 Plenum Rated, 1.5M (5')

THÊM VÀO GIỎ HÀNG