F306328, Đầu dò tuyến tính Gefran F306328, Gefran Vietnam

F306328, Gefran F306328, Đầu dò tuyến tính Gefran F306328, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

Linear Transducers, WRP-A Series

Item# F306328 - WRP-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX

WRP-A Series Information
CONTACTLESS MAGNETOSTRICTIVE LINEAR POSITION TRANSDUCER WITH HYPERWAVE MAGNETOSTRICTIVE TECHNOLOGY

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

WRP-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX, Đầu dò tuyến tính Gefran WRP-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX, Gefran Vietnam

WRP-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX, Gefran WRP-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX, Đầu dò tuyến tính Gefran WRP-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

Linear Transducers, WRP-A Series

Item# F306328 - WRP-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX

WRP-A Series Information
CONTACTLESS MAGNETOSTRICTIVE LINEAR POSITION TRANSDUCER WITH HYPERWAVE MAGNETOSTRICTIVE TECHNOLOGY

THÊM VÀO GIỎ HÀNG