212-02-5028-400, Điện thoại dùng trong khu vực nguy hiểm GAI-Tronics 212-02-5028-400, GAI-Tronics Vietnam

212-02-5028-400, GAI-Tronics 212-02-5028-400, Điện thoại dùng trong khu vực nguy hiểm GAI-Tronics 212-02-5028-400, GAI-Tronics Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý GAI-Tronics tại Việt Nam

Xuất xứ: ĐỨC
Model: 212-02-5028-400
Description: Auteldac5 ATEX hazardous area
analogue black telephone, curly cord, IP66 and 18 buttons.
NOTE: Replaces model AUTELDAC4 you requested

THÊM VÀO GIỎ HÀNG