Danh mục sản phẩm Hãng ADF Web, ADF Web Việt Nam, Đại lý ADF Web (part 5)

81 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67411 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
82 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67412 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
83 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67012 - CAN / Modbus   ADF Web Vietnam
84 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67001 - CANopen / Modbus  ADF Web Vietnam
85 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67002 - CANopen / Modbus  ADF Web Vietnam
86 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485 ADF Web Vietnam
87 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67421 - CANopen / Modbus Master  ADF Web Vietnam
88 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave  ADF Web Vietnam
89 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67502 - CANopen / Modbus    ADF Web Vietnam
90 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232 ADF Web Vietnam
91 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator  ADF Web Vietnam
92 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67138 - DeviceNet / Modbus  ADF Web Vietnam
93 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67141 - DeviceNet / Modbus  ADF Web Vietnam
94 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67151 - DeviceNet / Modbus  ADF Web Vietnam
95 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67038-2 -Ethernet / 232 ADF Web Vietnam
96 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67038-5 - Ethernet / 485 ADF Web Vietnam
97 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232   ADF Web Vietnam
98 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485   ADF Web Vietnam
99 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67648 - Ethernet / Serial ADF Web Vietnam
100 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67590 - EtherNet/IP / Serial - Converter ADF Web Vietnam