Danh mục sản phẩm Hãng ADF Web, ADF Web Việt Nam, Đại lý ADF Web (part 1)

No. Item Series Vietnam Brand
1 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67115 - 232 / 422 - Converter ADF Web Vietnam
2 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67118 - 485 / 232 - Converter ADF Web Vietnam
3 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67290 - CAN / 232 - Converter ADF Web Vietnam
4 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67011 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
5 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67511 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
6 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67411 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
7 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67412 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
8 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67012 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
9 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67001 - CANopen / Modbus  ADF Web Vietnam
10 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67002 - CANopen / Modbus ADF Web Vietnam
11 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485 ADF Web Vietnam
12 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67421 - CANopen / Modbus Master  ADF Web Vietnam
13 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave  ADF Web Vietnam
14 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67502 - CANopen / Modbus  ADF Web Vietnam
15 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232 ADF Web Vietnam
16 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator  ADF Web Vietnam
17 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67138 - DeviceNet / Modbus  ADF Web Vietnam
18 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67141 - DeviceNet / Modbus ADF Web Vietnam
19 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67151 - DeviceNet / Modbus ADF Web Vietnam
20 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232 |_ HD67038-2 - Ethernet / 232 ADF Web Vietnam