Brookinstrument là nhà sản xuất thiết bị đo lường đến từ USA, sử dụng nhiều trong ngành thép, hóa chất, sản xuất cáp, hóa dầu, thiết bị y tế.

Ứng dụng bao gồm đo nhiệt độ, lưu lượng, áp suất, đo mức, chiều dài, diện tích bề mặt,...

Xin giới thiệu listcode Brookinstrument,Pitesco được phép cung cấp tại Việt Nam:

GF100 Series Thermal Mass Flow Meters & Flow Controllers /Model GF125, GF120, GF100, GF125(HA), GF120(SDS) _Brooksintrument_PitescoVietnam

GF40/80 Series Thermal Mass Flow Meters & Flow Controllers (Mode GF40, GF80_Brooksintrument_PitescoVietnam

Flow Meters & Flow Controllers for General Purpose__Brooksinstrument_PitescoVietnam

SLA5800 Series: Digital Thermal Mass Flow Meter/Flow Controller, Elastomer Seals_Brooksintrument_PitescoVietnam

5800S Series Digital Thermal Mass Flow Meter/Flow Controller, Elastomer Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

4800 Series: Thermal Mass Flow Meter/Flow Controller, Elastomer Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

5850E: Analog Thermal Mass Flow Controller, 3 - 30,000 sccm, Elastomer Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

5851E: Analog Thermal Mass Flow Controller, 10 - 100 slpm, Elastomer Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

5853E: Analog Thermal Mass Flow Controller, 100 - 1,000 slpm, Elastomer Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

5860E: Analog Thermal Mass Flow Meter, 3 - 30,000 sccm, Elastomer Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

5861E: Analog Thermal Mass Flow Meter, 10 - 100 slpm, Elastomer Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

5863E: Analog Thermal Mass Flow Meter, 100 - 1,000 slpm, Elastomer Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

5850i: Analog Thermal Mass Flow Controller, 3 - 30,000 sccm, Elastomer Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

5851i: Analog Thermal Mass Flow Controller, 10 - 100 slpm, Elastomer Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

5853i: Analog Thermal Mass Flow Controller, 100 - 1,000 slpm, Elastomer Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

5860i: Analog Thermal Mass Flow Meter, 3 - 30,000 sccm, Elastomer Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

5861i: Analog Thermal Mass Flow Meter, 10 - 100 slpm, Elastomer Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

5863i: Analog Thermal Mass Flow Meter, 100 - 1,000 slpm, Elastomer Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

5850EM: Thermal Mass Flow Controller, 3 - 30,000 sccm, Metal Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

5851EM: Thermal Mass Flow Controller, 10 - 100 slpm, Metal Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

NEMA 4X/IP66 Thermal Mass Flow Meters & Thermal Mass Flow Controllers__Brooksinstrument_PitescoVietnam

Digital Thermal Mass Flow Meter/Flow Controller, NEMA 4X/IP65_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Digital Thermal Mass Flow Meter/Flow Controller, NEMA 4X/IP65_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Analog Thermal Mass Flow Meter/Flow Controller, NEMA 4X/IP6G_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Liquid Thermal Mass Flow Controllers & Flow Meters__Brooksinstrument_PitescoVietnam

Thermal Mass Flow Meter/Flow Controller, Liquid, 100 gr/hr Max_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Thermal Mass Flow Meter/Flow Controller, Liquid, 1000 gr/hr Max_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Coriolis Mass Flow Controllers_Brookinstrument_PitescoVietnam

Variable Area Flow Meters_Brookinstrument_PitescoVietnam

Low-Flow, Glass Variable Area Meters__Brooksinstrument_PitescoVietnam

Glass Tube Rotameter, 10% Accuracy_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Glass Tube Rotameter, 5% Accuracy_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Glass Tube Rotameter, 10% Accuracy, High Flow Rates_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Glass Tube Rotameter, 10% Accuracy, 65 Scale Lengths_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Glass Tube Rotameter, 5% Accuracy_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Armored Metal Tube Rotameters__Brooksinstrument_PitescoVietnam

Armored Rotameter, 2% Accuracy_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Armored Rotameter, 2% Accuracy, Corrosive Fluids_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Armored Rotameter, 5% Accuracy_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Armored Rotameter, 10% Accuracy_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Armored Rotameter, 5% Accuracy, Compact Design_Brooksinstrument_PitescoVietnam

High-Flow, Glass Tube Variable Area Meter__Brooksinstrument_PitescoVietnam

Glass Tube Rotameter, 2% Accuracy, O-Ring Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Glass Tube Rotameter, 2% Accuracy, Packing Gland Seals_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Glass Tube Rotameter, 3% Accuracy, High Flow Rates_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Glass Tube Rotameter, 2% Accuracy, High Flow Rates_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Glass Tube Rotameter, 10% Accuracy, High Flow Rates_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Glass Tube Rotameter, 10% Accuracy, High Flow Rates_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Plastic Tube Variable Area Flow Meters__Brooksinstrument_PitescoVietnam

Plastic Tube Rotameter, 5% accuracy_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Plastic Tube Rotameter, 5% accuracy_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Plastic Tube Rotameter, 3% accuracy, 1/4” NPT fittings_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Plastic Tube Rotameter, 2% accuracy_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Manual Flow Controllers_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Model FC8800 Series flow controllers_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Model FC8744 NRS (non-rising stem) flow controllers_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Flow Switch__Brooksinstrument_PitescoVietnam

CCB311 Flow Switch_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Pressure Products_Brookinstrument_PitescoVietnam

Pressure/Vacuum Controller__Brooksinstrument_PitescoVietnam

Vacuum Measurement__Brooksinstrument_PitescoVietnam

Pressure Transducers and Transmitter__Brooksinstrument_PitescoVietnam

Pressure Gauge, regulator and Display__Brooksinstrument_PitescoVietnam

Ultrasonic Liquid Flow Controllers_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Positive Displacement Meters_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Cylinder Scales_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Vacuum Capacitance Manometers_Brooskinstrument_PitescoVietnam

Level Measurement_Brooksinstrument_PitescoVietnam

Application: Semiconductor, Chemical/petrolchemical, Biopharmceuticals, Solar cell, Fiber optic, LED, Oil and gas, Analytical instrumentation, power, medical devices