List hàng giá sẵn Pitesco Việt Nam ngày 11/05/2020 (part 4)

100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 779211
Description: PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 773731
Description: PNOZ mc9p Profinet IO
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 773103
Description: PNOZ m1p ETH
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 773713
Description: PNOZ mc2.1p EtherCAT 2
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 773602
Description: PNOZ ml2p safe link PDP
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 773810
Description: PNOZ ms2p standstill / speed monitor
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 773810
Description: PNOZ ms2p standstill / speed monitor
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 773810
Description: PNOZ ms2p standstill / speed monitor
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 773812
Description: PNOZ ma1p 2 Analog Input
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 751102
Description: PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 777302
Description: PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 750030
Description: PNOZsigma Chip Card-manager set
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 773732
Description: PNOZ mc3p Profibus 2
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 504222
Description: PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 541009
Description: PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 541003
Description: PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 541010
Description: PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 506335
Description: PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 570500
Description: PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 570640
Description: PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 570630
Description: PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 570630
Description: PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 773540
Description: PNOZ ml1p safe link
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 773400
Description: PNOZ mi1p 8 input
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 773536
Description: PNOZ mo4p 4n/o
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 773500
Description: PNOZ mo1p 4 so
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 751124
Description: PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 751111
Description: PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 751103
Description: PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 751104
Description: PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 750124
Description: PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 750105
Description: PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 751105
Description: PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 751107
Description: PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 751167
Description: PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 750177
Description: PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 751177
Description: PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 773100
Description: PNOZ m1p base unit
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 541053
Description: PSEN cs3.1n   1switch
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 774790
Description: PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 774790
Description: PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 774306
Description: PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 751109
Description: PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 783100
Description: Set spring terminals PNOZ m0p/m1p/m2p
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 783400
Description: Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 773860
Description: PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  2,5m
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 750111
Description: PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 773730
Description: PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP
100% Germany Origin PILZ Vietnam Code: 774086
Description: PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c