Danh mục sản phẩm Hãng ADF Web, ADF Web Việt Nam, Đại lý ADF Web (part 7)

121 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  ADF Web Vietnam
122 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master   ADF Web Vietnam
123 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII  ADF Web Vietnam
124 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII  ADF Web Vietnam
125 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485 ADF Web Vietnam
126 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus ADF Web Vietnam
127 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus ADF Web Vietnam
128 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67045 -PROFIBUS / 485  ADF Web Vietnam
129 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67561 -PROFIBUS / 485   ADF Web Vietnam
130 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67562 -PROFIBUS / 485  ADF Web Vietnam
131 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave  ADF Web Vietnam
132 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67149 - 485 / 485 Repeater/Isolator/Extender ADF Web Vietnam
133 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67119 - USB / Rs485 ADF Web Vietnam
134 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67078 - PROFINET / M-Bus ADF Web Vietnam
135 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67601 - PROFINET / Serial  ADF Web Vietnam
136 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD674-A022 - PROFINET / Serial (automitive) ADF Web Vietnam
137 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67B70 - PROFINET Master / Serial  ADF Web Vietnam
138 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master  ADF Web Vietnam
139 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master   ADF Web Vietnam
140 232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485 |_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave  ADF Web Vietnam