Danh mục sản phẩm Hãng ADF Web, ADF Web Việt Nam, Đại lý ADF Web (part 26)

1500 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67513 - CAN / Ethernet  ADF Web Vietnam
1501 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67514 - CAN / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
1502 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67515 - CAN / Modbus TCP ADF Web Vietnam
1503 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67503 - CANopen / Ethernet  ADF Web Vietnam
1504 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67423 - CANopen / Ethernet ADF Web Vietnam
1505 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67504 - CANopen / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
1506 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67505 - CANopen / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
1507 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67039 - DMX / EtherNet - Converter ADF Web Vietnam
1508 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD674-A025 - DMX / EtherNet - Converter  ADF Web Vietnam
1509 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP - Converter ADF Web Vietnam
1510 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD674-A026 - DMX / EtherNet/IP - Converter  ADF Web Vietnam
1511 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67030 - M-Bus / Ethernet ADF Web Vietnam
1512 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67044 - M-Bus / Modbus TCP ADF Web Vietnam
1513 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67507 - Modbus / Modbus TCP ADF Web Vietnam
1514 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi ADF Web Vietnam
1515 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master  ADF Web Vietnam
1516 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  ADF Web Vietnam
1517 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  ADF Web Vietnam
1518 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter ADF Web Vietnam
1519 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67510 - Modbus / Modbus TCP ADF Web Vietnam
1520 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master   ADF Web Vietnam
1521 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  ADF Web Vietnam
1522 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master  ADF Web Vietnam
1523 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67048 - NMEA 2000 / Ethernet  ADF Web Vietnam
1524 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67223 - NMEA 2000 / Ethernet  ADF Web Vietnam
1525 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67453 - NMEA 2000 / Ethernet  ADF Web Vietnam
1526 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67225 - NMEA 2000 / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
1527 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67455 - NMEA 2000 / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
1528 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67048 - J1939 / Ethernet  ADF Web Vietnam
1529 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67213 - J1939 / Ethernet  ADF Web Vietnam
1530 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67215 - J1939 / Modbus TCP ADF Web Vietnam
1531 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67563 - PROFIBUS / Ethernet  ADF Web Vietnam
1532 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67575-A1 - PROFIBUS / Ethernet  ADF Web Vietnam
1533 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67576-A1 - PROFIBUS Slave / Ethernet Client  ADF Web Vietnam
1534 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67564 - PROFIBUS / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
1535 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67565 - PROFIBUS / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
1536 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
1537 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet ADF Web Vietnam
1538 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet  ADF Web Vietnam
1539 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67084 -M-Bus Wireless / Ethernet  ADF Web Vietnam
1540 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67825 - Ethernet / KNX - Interface ADF Web Vietnam
1541 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67839-B2 - Ethernet / DALI - Converter ADF Web Vietnam
1542 Ethernet Products-Ethernet Adapters |_ HD67930 - Ethernet / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
1543 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67682-IP - BACnet/IP Slave / EtherNet/IP Slave  ADF Web Vietnam
1544 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67689-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Master Converter  ADF Web Vietnam
1545 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67722-IP - BACnet/IP Mater / EtherNet/IP Slave  ADF Web Vietnam
1546 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67682-MSTP - BACnet MS/TP Slave / EtherNet/IP Slave  ADF Web Vietnam
1547 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67689-MSTp - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Master Converter ADF Web Vietnam
1548 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67722-MSTP - BACnet MS/TP Master / EtherNet/IP Slave  ADF Web Vietnam
1549 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67419 - EtherNet/IP / CAN  ADF Web Vietnam
1550 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67596-A1 - EtherNet/IP / CANopen  ADF Web Vietnam
1551 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67646 - EtherNet/IP Master/ CANopen - Converter ADF Web Vietnam
1552 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67429 - EtherNet/IP / CANopen  ADF Web Vietnam
1553 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67597-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Master  ADF Web Vietnam
1554 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67598-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Slave  ADF Web Vietnam
1555 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP  ADF Web Vietnam
1556 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67647-A1 - EtherNet/IP Master / DeviceNet Slave - Converter ADF Web Vietnam
1557 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67077-B2 - EtherNet/IP / M_Bus  ADF Web Vietnam
1558 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67591 - EtherNet/IP / Modbus Master  ADF Web Vietnam
1559 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD674-A004 - EtherNet/IP / Modbus Master  ADF Web Vietnam
1560 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67592 - EtherNet/IP / Modbus Slave  ADF Web Vietnam
1561 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67669 - EtherNet/IP Master / Modbus Slave - Converter ADF Web Vietnam
1562 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD674-A005 - EtherNet/IP / Modbus Slave |_ HD67945 - Ethernet/IP / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
1563 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67955 - Ethernet/IP Master / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
1564 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67599-A1 - EtherNet/IP / J1939  ADF Web Vietnam
1565 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67447 - EtherNet/IP / J1939  ADF Web Vietnam
1566 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67589-A1 - EtherNet/IP /NMEA 2000  ADF Web Vietnam
1567 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67593-A1 - EtherNetìIP / PROFIBUS Master ADF Web Vietnam
1568 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67594-A1 - EtherNetìIP / PROFIBUS Slave ADF Web Vietnam
1569 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67643-A1 - EtherNet/IP Master / PROFIBUS Slave - Converter ADF Web Vietnam
1570 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67590 - EtherNetìIP / Serial  ADF Web Vietnam
1571 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter ADF Web Vietnam
1572 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial ADF Web Vietnam
1573 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67663-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Slave  ADF Web Vietnam
1574 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67665-A1 - EtherNet/IP Master / Modbus TCP Slave - Converter ADF Web Vietnam
1575 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67664-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Master - Converter ADF Web Vietnam
1576 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67660 - EtherNet/IP / PROFINET ADF Web Vietnam
1577 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67B78 - EtherNet/IP / PROFINET Master ADF Web Vietnam
1578 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67661 - EtherNet/IP Master / PROFINET ADF Web Vietnam
1579 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67159 - EtherNetìIP / SNMP Agent ADF Web Vietnam
1580 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67158 - EtherNet/IP Master/ SNMP Agent ADF Web Vietnam
1581 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67174 - EtherNetìIP / SNMP manager  ADF Web Vietnam
1582 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67806 - EtherNet/IP Master/ KNX - Converter ADF Web Vietnam
1583 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67807 - EtherNetìIP / KNX  ADF Web Vietnam
1584 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67840-B2 - Ethernet/IP / DALI  ADF Web Vietnam
1585 Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters |_ HD67091 - EthernetìIP / M-Bus Wireless ADF Web Vietnam
1586 Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters |_ HD67238 - 232 / Optic Fiber  ADF Web Vietnam
1587 Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters |_ HD67033 - 232 / Optic Fiber  ADF Web Vietnam
1588 Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters |_ HD67034 - 232 / Optic Fiber ADF Web Vietnam
1589 Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters |_ HD67035 - 485 / Optic Fiber ADF Web Vietnam
1590 Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters |_ HD67036 - 485 / Optic Fiber ADF Web Vietnam
1591 Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters |_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232 ADF Web Vietnam
1592 Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters |_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232  ADF Web Vietnam
1593 Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters |_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485  ADF Web Vietnam
1594 Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters |_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 ADF Web Vietnam
1595 Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters |_ HD67181F - CAN / Optic Fiber ADF Web Vietnam
1596 Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters |_ HD67221F - CAN / Optic Fiber, with Data Filter ADF Web Vietnam
1597 Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters |_ HD67117F - CANopen / Optic Fiber ADF Web Vietnam
1598 Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters |_ HD67180F - DeviceNet / Optic Fiber ADF Web Vietnam
1599 Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters |_ HD67182F - J1939 / Optic Fiber  ADF Web Vietnam