Danh mục sản phẩm Hãng ADF Web, ADF Web Việt Nam, Đại lý ADF Web (part 23)

1200 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67683-IP - BACNet/IP Slave / NMEA 2000 Converter  ADF Web Vietnam
1201 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67723-IP - BACNet/IP Master / NMEA 2000 Converter  ADF Web Vietnam
1202 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67685-IP - BACNet/IP Slave / J1939 Converter  ADF Web Vietnam
1203 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67725-IP - BACNet/IP Master / J1939 Converter  ADF Web Vietnam
1204 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67675-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Master Converter  ADF Web Vietnam
1205 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67676-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Slave Converter  ADF Web Vietnam
1206 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67679-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Slave converter  ADF Web Vietnam
1207 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67B81-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Master Converter  ADF Web Vietnam
1208 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67712-IP - BACNet/IP Master / Modbus Slave Converter  ADF Web Vietnam
1209 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67714-IP - BACNet/IP Master / Modbus TCP Slave Converter  ADF Web Vietnam
1210 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67937-IP - BACnet IP Master/ MQTT Converter  ADF Web Vietnam
1211 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67938-IP - BACnet IP Slave/ MQTT Converter  ADF Web Vietnam
1212 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67716-IP - BACNet/IP Master / PROFIBUS Slave Converter  ADF Web Vietnam
1213 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67719-IP - BACNet/IP Master / PROFINET Slave Converter  ADF Web Vietnam
1214 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67722-IP - BACNet/IP Master / EtherNetIP Slave Converter  ADF Web Vietnam
1215 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67686 - BACnet IP Slave / BACnet MSTP Master - Converter  ADF Web Vietnam
1216 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67801-BIP-B2 - BACNet IP Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
1217 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67802-BIP-B2 - BACNet IP Slave / KNX - Converter ADF Web Vietnam
1218 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67693 - BACnet IP Slave / SNMP Agent ADF Web Vietnam
1219 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67170 - BACnet IP Slave / SNMP manager ADF Web Vietnam
1220 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67726 - BACnet IP Master / SNMP Agent ADF Web Vietnam
1221 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67832-IP-B2 - BACnet/IP Master / DALI - Converter ADF Web Vietnam
1222 BACNet products-BACNet/IP Adapters |_ HD67833-IP-B2 - BACnet/IP Slave / DALI - Converter ADF Web Vietnam
1223 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67677-MSTP - BACNet MS/TP Slave / CAN Converter  ADF Web Vietnam
1224 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67717-MSTP - BACNet MS/TP Master / CAN Converter  ADF Web Vietnam
1225 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67678-MSTP - BACNet MS/TP Slave / CANopen Converter  ADF Web Vietnam
1226 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67718-MSTP - BACNet MS/TP Master / CANopen Converter  ADF Web Vietnam
1227 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67680-MSTP - BACNet MS/TP Slave / DeviceNet Master Converter  ADF Web Vietnam
1228 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67681-MSTP - BACNet MS/TP Slave / DeviceNet Slave Converter  ADF Web Vietnam
1229 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67721-MSTP - BACNet MS/TP Master / DeviceNet Slave Converter  ADF Web Vietnam
1230 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67682-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNetIP Slave Converter  ADF Web Vietnam
1231 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67689-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Master Converter  ADF Web Vietnam
1232 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67801-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
1233 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67802-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Slave / KNX - Converter ADF Web Vietnam
1234 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67056-MSTP - BACNet MS/TP Slave / M-Bus Converter  ADF Web Vietnam
1235 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67086-MSTP - BACnet MS/TP Slave / M-Bus Wireless ADF Web Vietnam
1236 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67671-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Master Converter  ADF Web Vietnam
1237 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67672-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Slave Converter  ADF Web Vietnam
1238 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67673-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Master Converter  ADF Web Vietnam
1239 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67674-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Slave Converter  ADF Web Vietnam
1240 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67683-MSTP - BACNet MS/TP Slave / NMEA 2000 Converter  ADF Web Vietnam
1241 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67723-MSTP - BACNet MS/TP Master / NMEA 2000 Converter  ADF Web Vietnam
1242 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67685-MSTP - BACNet MS/TP Slave / J1939 Converter  ADF Web Vietnam
1243 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67725-MSTP - BACNet MS/TP Master / J1939 Converter  ADF Web Vietnam
1244 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67675-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Master Converter  ADF Web Vietnam
1245 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67676-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Slave Converter  ADF Web Vietnam
1246 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67679-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Slave Converter  ADF Web Vietnam
1247 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67B81-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Master Converter  ADF Web Vietnam
1248 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67712-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus Slave Converter  ADF Web Vietnam
1249 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67714-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus TCP Slave Converter  ADF Web Vietnam
1250 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67716-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFIBUS Slave Converter  ADF Web Vietnam
1251 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67719-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFINET Slave Converter  ADF Web Vietnam
1252 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67722-MSTP - BACNet MS/TP Master / EtherNetIP Slave Converter  ADF Web Vietnam
1253 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67686 - BACnet MS/TP Slave / BACnet MSTP Master - Converter  ADF Web Vietnam
1254 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67937-MSTP - BACnet MS/TP Master/ MQTT Converter  ADF Web Vietnam
1255 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67938-MSTP - BACnet MS/TP Slave / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
1256 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67693 - BACnet MS/TP Slave / SNMP Agent ADF Web Vietnam
1257 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67170 - BACnet MS/TP Slave / SNMP manager ADF Web Vietnam
1258 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67726 - BACnet MS/TP Master / SNMP Agent ADF Web Vietnam
1259 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67832-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Master - Converter ADF Web Vietnam
1260 BACNet products-BACNet MS/TP Adapters |_ HD67833-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Slave - Converter ADF Web Vietnam
1261 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67290 - 232 / CAN ADF Web Vietnam
1262 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67677 - BACNet / CAN Converter  ADF Web Vietnam
1263 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67717 - BACNet Master/ CAN Converter  ADF Web Vietnam
1264 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67181 - CAN Repeater/Isolator/Extender ADF Web Vietnam
1265 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors ADF Web Vietnam
1266 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors ADF Web Vietnam
1267 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67221 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter ADF Web Vietnam
1268 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV ADF Web Vietnam
1269 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67042 - CAN / CANopen ADF Web Vietnam
1270 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD674-A031 - CAN / CANopen  ADF Web Vietnam
1271 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67834-B2 - DALI / CAN - Converter ADF Web Vietnam
1272 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67235 - DeviceNet / CAN ADF Web Vietnam
1273 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN  ADF Web Vietnam
1274 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi  ADF Web Vietnam
1275 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67048 - Ethernet / CAN  ADF Web Vietnam
1276 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67413 - CAN / Ethernet ADF Web Vietnam
1277 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67513 - Ethernet / CAN  ADF Web Vietnam
1278 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67595-A1 - EtherNet/IP / CAN - Converter ADF Web Vietnam
1279 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67645 - EtherNet/IP Master/ CAN - Converter ADF Web Vietnam
1280 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67419 - EtherNet/IP / CAN  ADF Web Vietnam
1281 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67181F - Optic Fiber / CAN ADF Web Vietnam
1282 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67221F - Optic Fiber / CAN, with Data Filter ADF Web Vietnam
1283 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67439 - J1939 / CAN ADF Web Vietnam
1284 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67047 - J1939 / CAN ADF Web Vietnam
1285 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67011 - Modbus / CAN  ADF Web Vietnam
1286 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67511 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
1287 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67411 - Modbus / CAN  ADF Web Vietnam
1288 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67012 - Modbus / CAN  ADF Web Vietnam
1289 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67412 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam
1290 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67514 - Modbus TCP / CAN  ADF Web Vietnam
1291 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67414 - CAN / Modbus TCP Master ADF Web Vietnam
1292 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67415 - CAN / Modbus TCP Slave ADF Web Vietnam
1293 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67515 - Modbus TCP / CAN   ADF Web Vietnam
1294 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67939 - CAN / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
1295 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67250 -NMEA 2000 / CANopen ADF Web Vietnam
1296 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67461 -NMEA 2000 / CANopen ADF Web Vietnam
1297 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67606 -PROFINET / CAN ADF Web Vietnam
1298 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67B73 -PROFINET Master / CAN ADF Web Vietnam
1299 CAN Products-Adapters CAN bus |_ HD67418 - PROFINET / CAN  ADF Web Vietnam