Danh mục sản phẩm Hãng ADF Web, ADF Web Việt Nam, Đại lý ADF Web (part 17)

600 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN   ADF Web Vietnam
601 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi   ADF Web Vietnam
602 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67048 - CAN / Ethernet  ADF Web Vietnam
603 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67413 - CAN / Ethernet  ADF Web Vietnam
604 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67390-E-A1 - CAN / Ethernet   ADF Web Vietnam
605 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67513 - CAN / Ethernet   ADF Web Vietnam
606 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67514 - CAN / Modbus TCP   ADF Web Vietnam
607 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67515 - CAN / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
608 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67503 - CANopen / Ethernet  ADF Web Vietnam
609 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67423 - CANopen / Ethernet ADF Web Vietnam
610 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67504 - CANopen / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
611 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67505 - CANopen / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
612 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67039 - DMX / EtherNet - Converter ADF Web Vietnam
613 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD674-A025 - DMX / EtherNet - Converter   ADF Web Vietnam
614 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67030 - M-Bus / Ethernet ADF Web Vietnam
615 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67044 - M-Bus / Modbus TCP ADF Web Vietnam
616 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67507 - Modbus / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
617 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi ADF Web Vietnam
618 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master  ADF Web Vietnam
619 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter   ADF Web Vietnam
620 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  ADF Web Vietnam
621 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  ADF Web Vietnam
622 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67510 - Modbus / Modbus TCP   ADF Web Vietnam
623 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  ADF Web Vietnam
624 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master   ADF Web Vietnam
625 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master (automotive) ADF Web Vietnam
626 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN   ADF Web Vietnam
627 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67048 - NMEA 2000 / Ethernet  ADF Web Vietnam
628 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67223 - NMEA 2000 / Ethernet  ADF Web Vietnam
629 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67453 - NMEA 2000 / Ethernet ADF Web Vietnam
630 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67225 - NMEA 2000 / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
631 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67455 - NMEA 2000 / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
632 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67048 - J1939 / Ethernet  ADF Web Vietnam
633 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67213 - J1939 / Ethernet  ADF Web Vietnam
634 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67215 - J1939 / Modbus TCP ADF Web Vietnam
635 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67563 - PROFIBUS / Ethernet   ADF Web Vietnam
636 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67575-A1 - PROFIBUS / Ethernet   ADF Web Vietnam
637 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67576-A1 - PROFIBUS Slave / Ethernet Client  ADF Web Vietnam
638 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67564 - PROFIBUS / Modbus TCP   ADF Web Vietnam
639 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67565 - PROFIBUS / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
640 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP  ADF Web Vietnam
641 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet  ADF Web Vietnam
642 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet   ADF Web Vietnam
643 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67084 -M-Bus Wireless / Ethernet  ADF Web Vietnam
644 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67825 - Ethernet / KNX - Interface ADF Web Vietnam
645 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67839-B2 - Ethernet / DALI - Converter ADF Web Vietnam
646 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters |_ HD67930 - Ethernet / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
647 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67682-IP - BACnet/IP Slave / Ethernet/IP Slave - Converter ADF Web Vietnam
648 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67689-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Master Converter  ADF Web Vietnam
649 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67689-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Master Converter  ADF Web Vietnam
650 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67722-IP - BACnet/IP Mater / Ethernet/IP Slave - Converter ADF Web Vietnam
651 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67682-MSTP - BACnet MS/TP Slave / Ethernet/IP Slave - Converter ADF Web Vietnam
652 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67722-MSTP - BACnet MS/TP Master / Ethernet/IP Slave - Converter ADF Web Vietnam
653 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67595-A1 - EtherNet/IP / CAN - Converter ADF Web Vietnam
654 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67645 - EtherNet/IP Master/ CAN - Converter ADF Web Vietnam
655 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67419 - EtherNet/IP / CAN (automotive) ADF Web Vietnam
656 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67596-A1 - EtherNet/IP / CANopen - Converter ADF Web Vietnam
657 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67646 - EtherNet/IP Master/ CANopen - Converter ADF Web Vietnam
658 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67429 - EtherNet/IP / CANopen (automotive) ADF Web Vietnam
659 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67597-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Master - Converter ADF Web Vietnam
660 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67598-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Slave - Converter ADF Web Vietnam
661 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67647-A1 - EtherNet/IP Master / DeviceNet Slave - Converter ADF Web Vietnam
662 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP - Converter ADF Web Vietnam
663 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67077-B2 - EtherNet/IP / M_Bus - Converter ADF Web Vietnam
664 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67591 - EtherNet/IP / Modbus Master - Converter ADF Web Vietnam
665 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD674-A004 - EtherNet/IP / Modbus Master - Converter (automotive) ADF Web Vietnam
666 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67592 - EtherNet/IP / Modbus Slave - Converter ADF Web Vietnam
667 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67669 - EtherNet/IP Master / Modbus Slave - Converter ADF Web Vietnam
668 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD674-A005 - EtherNet/IP / Modbus Slave - Converter (automotive) ADF Web Vietnam
669 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67945 - Ethernet/IP / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
670 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67955 - Ethernet/IP Master / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
671 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67599-A1 - EtherNet/IP / J1939 - Converter ADF Web Vietnam
672 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67447 - EtherNet/IP / J1939 (automotive) ADF Web Vietnam
673 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67589-A1 - EtherNet/IP /NMEA 2000 - Converter ADF Web Vietnam
674 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67593-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Master - Converter ADF Web Vietnam
675 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67594-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Slave - Converter ADF Web Vietnam
676 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67643-A1 - EtherNet/IP Master / PROFIBUS Slave - Converter ADF Web Vietnam
677 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67590 - EtherNet/P / Serial - Converter ADF Web Vietnam
678 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter ADF Web Vietnam
679 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial - Converter (automotive) ADF Web Vietnam
680 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67663-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Slave - Converter ADF Web Vietnam
681 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67665-A1 - EtherNet/IP Master / Modbus TCP Slave - Converter ADF Web Vietnam
682 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67664-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Master - Converter ADF Web Vietnam
683 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67660 - EtherNet/IP / PROFINET ADF Web Vietnam
684 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67B78 - EtherNet/IP / PROFINET Master ADF Web Vietnam
685 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67661 - EtherNet/IP Master / PROFINET ADF Web Vietnam
686 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67159 - EtherNet/IP / SNMP Agent ADF Web Vietnam
687 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67158 - EtherNet/IP Master/ SNMP Agent ADF Web Vietnam
688 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67174 - EtherNet/IP / SNMP manager  ADF Web Vietnam
689 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67806 - EtherNet/IP Master/ KNX - Converter ADF Web Vietnam
690 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67807 - EtherNet/IP / KNX - Converter ADF Web Vietnam
691 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67840-B2 - Ethernet/IP / DALI - Converter ADF Web Vietnam
692 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters |_ HD67091 - Ethernet/IP / M-Bus Wireless ADF Web Vietnam
693 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-IEC 61850 Adapters |_ HD67733 -IEC 61850 Server/ Modbus Master ADF Web Vietnam
694 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-IEC 61850 Adapters |_ HD67734 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave ADF Web Vietnam
695 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-IEC 61850 Adapters |_ HD67735 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Master ADF Web Vietnam
696 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-IEC 61850 Adapters |_ HD67736 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Slave ADF Web Vietnam
697 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters |_ HD67801-BIP-B2 - BACNet IP Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
698 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters |_ HD67802-BIP-B2 - BACNet IP Slave / KNX - Converter ADF Web Vietnam
699 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters |_ HD67801-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam