Danh mục sản phẩm Hãng ADF Web, ADF Web Việt Nam, Đại lý ADF Web (part 13)

301 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII  ADF Web Vietnam
302 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485 ADF Web Vietnam
303 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus ADF Web Vietnam
304 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus ADF Web Vietnam
305 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67045 -PROFIBUS / 485 ADF Web Vietnam
306 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67561 -PROFIBUS / 485 ADF Web Vietnam
307 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67562 -PROFIBUS / 485 ADF Web Vietnam
308 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave  ADF Web Vietnam
309 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67149 - 485 / 485 Repeater/Isolator/Extender ADF Web Vietnam
310 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67119 - USB / Rs485 ADF Web Vietnam
311 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67831-4-B2 - DALI / RS485 - Converter ADF Web Vietnam
312 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67932 - RS485 / MQTT Converter  ADF Web Vietnam
313 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67733-5-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master ADF Web Vietnam
314 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67734-5-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave ADF Web Vietnam
315 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67677-IP - BACNet IP Slave / CAN Converter  ADF Web Vietnam
316 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67717-IP - BACNet IP Master / CAN Converter  ADF Web Vietnam
317 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67678-IP - BACNet/IP Slave / CANopen Converter  ADF Web Vietnam
318 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67718-IP - BACNet/IP Master / CANopen Converter  ADF Web Vietnam
319 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67680-IP - BACNet/IP Slave / DeviceNet Master Converter  ADF Web Vietnam
320 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67681-IP - BACNet/IP Slave / DeviceNet Slave Converter  ADF Web Vietnam
321 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67721-IP - BACNet/IP Master / DeviceNet Slave Converter  ADF Web Vietnam
322 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67670 - DMX / BACnet - Converter ADF Web Vietnam
323 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD674-A030 - DMX / BACnet - Converter (automotive) ADF Web Vietnam
324 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67704 - DMX / BACnet Master- Converter ADF Web Vietnam
325 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD674-A034 - DMX / BACnet Master - Converter (automotive) ADF Web Vietnam
326 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67682-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Slave Converter  ADF Web Vietnam
327 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67689-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Master Converter  ADF Web Vietnam
328 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67801-BIP-B2 - BACNet IP Master / KNX - Converter ADF Web Vietnam
329 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67802-BIP-B2 - BACNet IP Slave / KNX - Converter ADF Web Vietnam
330 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67056-IP - BACNet/IP Slave / M-Bus Converter  ADF Web Vietnam
331 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67694-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Master Converter  ADF Web Vietnam
332 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67086-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Wireless ADF Web Vietnam
333 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67671-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Master Converter  ADF Web Vietnam
334 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67672-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Slave Converter  ADF Web Vietnam
335 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67673-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Master Converter  ADF Web Vietnam
336 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67674-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Slave Converter  ADF Web Vietnam
337 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67937-IP - BACnet IP Master/ MQTT Converter  ADF Web Vietnam
338 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67938-IP - BACnet IP Slave/ MQTT Converter  ADF Web Vietnam
339 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67683-IP - BACNet/IP Slave / NMEA 2000 Converter  ADF Web Vietnam
340 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67723-IP - BACNet/IP Master / NMEA 2000 Converter  ADF Web Vietnam
341 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67685-IP - BACNet/IP Slave / J1939 Converter  ADF Web Vietnam
342 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67725-IP - BACNet/IP Master / J1939 Converter  ADF Web Vietnam
343 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67675-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Master Converter  ADF Web Vietnam
344 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67676-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Slave Converter  ADF Web Vietnam
345 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67679-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Slave Converter  ADF Web Vietnam
346 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67B81-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Master Converter  ADF Web Vietnam
347 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67712-IP - BACNet/IP Master / Modbus Slave Converter  ADF Web Vietnam
348 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67714-IP - BACNet/IP Master / Modbus TCP Slave Converter  ADF Web Vietnam
349 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67716-IP - BACNet/IP Master / PROFIBUS Slave Converter  ADF Web Vietnam
350 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters |_ HD67719-IP - BACNet/IP Master / PROFINET Slave Converter  ADF Web Vietnam